NỤ ĐÀO NỞ HOA – Thích Thiện Hữu

Một nhánh mai xưa
Trước thềm năm mới
Mãn Giác là đây
Đâu cần nương tựa!

 Một nhánh mai xưa
Chân thường vốn thật
Mệt nghỉ đói ăn
Ấy là tâm Phật! 

Một nhánh mai xưa
Ba cẳng chân lừa
Duỗi rong tìm mãi
Trở lại nhà xưa!

Một nhánh mai xưa
Cũng nhất Phật thừa
Pháp âm mầu nhiệm
Ví một đám mưa!

 Mai xưa chẳng ở xa xăm
Bận bịu làm chi việc truy tầm
Nhất niệm rồi vô niệm
Mai hé nụ hồng khắp thân tâm!

http://www.tuvienquangduc.com.au/xuan/36daohoano-tho.html

Advertisements