TÙY DUYÊN

1. Phát tâm Bồ Đề niệm niệm vì tất cả chúng sanh phải biết tùy duyên mà không phan duyên. Nếu như phan duyên thì tâm bạn không thanh tịnh, nôn nóng muốn làm cái việc tốt này, làm cái việc tốt kia. Không được! Tuyệt đối không được phép! Tất cả do duyên phận. Gặp được rồi, chúng ta phải làm trọn vẹn, không gặp được thì thôi, không gặp được không nên đi tìm. Khi đi tìm bạn vẫn là ha…m muốn công đức, bạn vẫn là có tâm tham trong đó. Bạn vẫn là chưa có buông xả. Tất cả phải học điều mà Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta ” Hằng thuận chúng sanh. Tùy hỷ công đức “. Tùy thuận, tùy duyên- Tốt! Không hề có mảy may miễn cưỡng. Cách làm này thì tâm thanh tịnh vĩnh viễn không mất. Tự tại đã đạt được rồi!
(Trich “Những bài giảng pháp hay trên bước đường hành trì tu tập của người phật tử” on Facebook)

2. Hạnh phúc chỉ đến với những người biết nắm và biết buông đúng lúc. Nắm lấy hạnh phúc đúng lúc, vì có những điều đôi khi chỉ đến một lần trong đời. Buông đúng lúc để bản thân thanh thản và cảm nhận hạnh phúc từ cuộc sống ♥

 

Advertisements