Doi thay doi khi chung ta thay doi

Thực trạng: Nếu bạn tiếp tục làm những gì bạn đã làm, bạn sẽ tiếp tục nhận những gì đã nhận.

Giải pháp : Nếu bạn muốn cái mà bạn chưa bao giờ có, bạn phải làm cái mà bạn chưa bao giờ làm.
Nếu người khác làm được, mình sẽ nỗ lực làm được và làm tốt hơn. Nếu người khác chưa làm được, mình sẽ là người đầu tiên.

Advertisements