Tôi muốn mang hồ đi trú đông

Tôi muốn mang hồ đi trú đông

Mà không khiêng vác được sông Hồng

Mà không gói nổi heo may rét

Đành để hồ cho gió bấc trông!

(Trần Mạnh Hảo)

Advertisements